Adatkezelés

Adatkezelési tájékoztató


A tájékoztatás a honlapunkkal és az üzleti partnereinkkel kapcsolatos adatkezelési tevékenységeinket mutatja be.


I. Az adatkezelő
Neve: Agromulti Kereskedőház Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Elérhetősége: agro@agromulti.hu
Képviselő neve: Kosztolányi Tímea és Hende Erzsébet
Telefonszáma: +36 (1) 286-0174
Hivatalos levelezési cím: 2336 Dunavarsány Erőspuszta 1.
Adatkezelő honlapjának címe: http://www.agromulti.hu
Cégjegyzékszám: 13-09-170530

II. Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége
Nem folytatunk olyan tevékenységet, amely indokolttá tenné adatvédelmi tisztviselő alkalmazását.

III. Hogyan kerülünk kapcsolatba a személyes adatokkal, amelyeket kezelünk?

KAPCSOLATFELVÉTEL- hozzájárulás alapján (GDPR 6. cikk 1. bek. a) pont)
Hozzájárulását visszavonhatja egy üzenettel, amelyet az agro@agromulti.hu e-mail címre várunk, ebben az esetben haladéktalanul törölni fogjuk a kezelt személyes adatot, kivéve, ha más célból is kezeljük azt. Például a nevét törölhetjük a levelezőrendszerünkből, de a számlák között megmarad, mert jogi kötelezettségünk a számviteli bizonylatok megőrzése.

 

mert jogi kötelezettségünk a számviteli bizonylatok megőrzése.

Tevékenység

Kezelt személyes adatok

Adatkezelés célja

Adatkezelés időtartama

Kapcsolatfelvétel honlapról (agro@agromulti.hu, novszer@agromulti.hu, kisker@agromulti.hu, penzugy@agromulti.hu, f.kosztolanyi@agromulti.hu)

Név, e-mail cím, minden más adat, amit elküld az üzenetben

Online kapcsolatfelvételi lehetőség biztosítása, információ nyújtása elektronikus úton.

Hozzájárulás visszavonásáig, törlési kérelemig, felülvizsgálat évente, minden év januárjában, saját levelező rendszerből a kollégák törlik a felesleges üzeneteket.

Kapcsolatfelvétel telefonon (központi telefonszám: +36(1)286-0174)

Név, telefonszám

Telefonos kapcsolatfelvételi lehetőség biztosítása, információ nyújtása.

Hozzájárulás visszavonásáig, törlési kérelemig, a kollégák havonta törlik a saját készülékekből a híváslistát.

SZOLGÁLTATÁSAINK TELJESÍTÉSE - szerződés alapján (GDPR 6. cikk 1. bek. b) pont)

Tevékenység

Kezelt személyes adatok

Adatkezelés célja

Adatkezelés időtartama

Üzleti kapcsolat - levelezés

Név, e-mail cím, minden más adat, amit elküld az üzenetben.

Ajánlatkérések megválaszolása, felvilágosítás nyújtása, üzleti feltételekről tájékoztatás nyújtása

Az ajánlat elfogadása esetén 5 év. Ha nem kerül elfogadásra ajánlatunk, a levelezőrendszer évente történő felülvizsgálata során törlés, törlési kérelem esetén is törlés.

Szerződéskötés - egyéni vállalkozókkal, őstermelőkkel

Név, cím, telefonszám, e-mail cím, bankszámlaszám, személyi adatok (születési hely, idő, anyja neve, adóazonosító jel vagy adószám).

Szerződéskötés feltételeinek írásbeli rögzítése, a szerződő felek beazonosításához és a kapcsolattartáshoz feltétlenül szükséges személyes adatok rögzítése.

A szerződés teljesítéséhez szükséges idő legfeljebb a polgári jogi igények elévülése (5 év).

Szerződéskötés - jogi személyekkel

Jogi személy képviselőjének neve, e-mail cím, kapcsolattartó neve, telefonszáma, e-mail címe

Szerződéskötés feltételeinek írásbeli rögzítése, a szerződő felek beazonosításához és a kapcsolattartáshoz feltétlenül szükséges személyes adatok rögzítése.

A szerződés teljesítéséhez szükséges idő legfeljebb a polgári jogi igények elévülése (5 év).

Megrendelés (írásbeli szerződéskötés nélkül)

Név, cím, e-mail cím, telefonszám, kapcsolattartó neve

Kereskedelmi tevékenységünk körében megrendelések teljesítése.

SZÁMLÁZÁSI KÖTELEZETTSÉGÜNK TELJESÍTÉSE - jogi kötelezettség - (GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont, előíró jogszabály: a számvitelről szóló 2000. évi C. tv. 169. § (2) bek. (bizonylatok megőrzési határideje); 2007. évi CXXVII. tv. 169. § e) pontja: számla kötelező elemei).

Tevékenység

Kezelt személyes adatok

Adatkezelés célja

Adatkezelés időtartama

Számlázás

Számlázási név, számlázási cím, e-mail cím, adószám (nem személyes adat a céges adószám, egyéni vállalkozónál, őstermelőnél már igen)

Számlázási kötelezettség teljesítése.

A kiállítás évében és további 8 évig őrizzük meg a számlákat.

Fizetés

Egyéni vállalkozó / őstermelő bankszámlaszáma, bakszámlaszám tulajdonos neve.

Beazonosítás, jóváírás, számviteli bizonylat megőrzése.

SZÁLLÍTÁS - szerződéses jogalap (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b)

Tevékenység

Kezelt személyes adatok

Adatkezelés célja

Adatkezelés időtartama

Kiszállítás - saját autókkal, bérfuvarozókkal.

Kapcsolattartó, név, telefonszám, e-mail cím, (szállítólevél).

Kapcsolatfelvételi lehetőség biztosítása a címzettel, szerződésben vállalt kötelezettség teljesítése.

Kiszállításig a szállítólevélen.

JOGOS ÉRDEKÜNK ALAPJÁN TÖRTÉNŐ ADATKEZELÉSÜNK- (GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont).

Tevékenység

Kezelt személyes adatok

Adatkezelés célja

Adatkezelés időtartama

Jogi személy partnerek, beszállítók természetes személy képviselőinek és kapcsolattartóinak elérhetőségi adatai

A természetes személy neve, munkahelyi címe, telefonszáma, e-mail címe, foglalkozása

Szakmai és üzleti kapcsolattartás azon partnereinkkel, akikkel alkalomszerűen vesszük fel a kapcsolatot

Üzleti vagy szakmai kapcsolat fennállásáig, tiltakozásig

Archiválás

Minden, ami a szerveren található.

Adatvesztés megelőzésére biztonsági másolat készítése.

Amíg a külső adathordozó meg nem telik, ekkor a legrégebben archivált anyag törlésre kerül.

Elektronikus megfigyelőrendszer üzemeltetése (látogatók, vendégek)

Képmás, az érintett tevékenysége, az érintettre levonható következtetések

A pénzkezelés biztonság, árukezelés biztonsága, gépkocsi. park biztonsága, épület biztonsága, vagyonvédelem, készletvédelem céljából a magánterület megfigyelése.

72 óra, majd automatikusan törlődik

 

 

Készítettünk érdekmérlegelési tesztet, amelynek az lett az eredménye, hogy az így tudomásunkra jutott és kezelt személyes adatok kezelésével egyáltalán nem sértjük természetes személyek magánszféráját és az információs önrendelkezési jogukat.
Ön tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen a következő elérhetőségeinken: agro@agromulti.hu; +36 (1) 286-0174

EGYÉB ADATKEZELÉSEK
COOKIEK KEZELÉSE
A süti (cookie) egy kis fájl, amely akkor kerül a számítógépre, amikor egy webhelyet látogat meg. A sütik számtalan funkcióval rendelkeznek. Többek között információt gyűjtenek, megjegyzik a látogató egyéni beállításait, és általánosságban megkönnyítik a weboldal használatát a felhasználók számára.

Oldalunkon a következő sütiket használjuk (2019. április 11-én készült Cookiebot riport alapján)
Szükséges sütik
A szükséges, elengedhetetlen sütik segítenek használhatóvá tenni a weboldalt. Engedélyeznek olyan alapvető funkciókat, mint az oldalon történő navigáció és a weboldal biztonságos területeihez való hozzáférés. A weboldal ezen sütik nélkül nem tud megfelelően működni.

 

Név

Lejárat

Típus

Szolgáltató

Megőrzi a felhasználói munkamenet állapotát az oldalkeresések között.

PHPSESSID

állandó süti, a weboldal elhagyását követően is az eszközön marad

HTTP

agromulti.hu

A saját böngészőjében bármikor ki tudja kapcsolni a sütiket a következő linkek valamelyikén:
- Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
- Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer
- Mozilla: https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito
- Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=en_US
- Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647

IV. Munkatársainkon kívül ki ismeri meg a személyes adatokat?
Külső megbízott rendszergazda
Balai Computer Kft.
Balai Endre
06-30-915-7592
Ellátott tevékenység: szerver üzemképességének biztosítása, archiválás.

Számlázóprogram:
Balai Computer Kft.
Balai Endre
06-30-915-7592
Ellátott tevékenység: számlázó program frissítései, támogatása.
Tárhelyszolgáltatás:
23VNet Kft.
Tel: 0614501222
Ellátott tevékenység: tárhelyszolgáltatás és a tárhelyhez tartozó elektronikus postafiók üzemeltetése.

V. Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére
Személyes adatokat harmadik államba nem továbbítunk.

VI. Érintettek jogai
Az adatkezelés teljes időtartama alatt élhet a következő jogosultságokkal:
a) Hozzáférés a személyes adatokhoz
Az érintettek jogosultak visszajelzést kérni arra vonatkozóan, hogy személyes adataik kezelése folyamatban van-e és ha igen, jogosultak hozzáférést kapni a következő információkhoz:
- adatkezelés céljai,
- az érintett személyes adatok kategóriái,
- címzettek, akikkel / amelyekkel a személyes adatot közölték vagy közölni fogják, beleértve a harmadik országbeli címzetteket és a nemzetközi szervezeteket,
- az adatok tárolásának tervezett időtartama, ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai,
- az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen,
- valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga,
- ha az adatokat nem az érintettől gyűjtöttük, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ,
- az automatizált döntéshozatal ténye, beleértve a profilalkotást, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó elérhető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár,
- ha az adatokat továbbításra kerülnek harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére, tájékoztatás a megfelelő garanciákról.
Az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát rendelkezésre bocsátjuk. További másolatokért az adminisztratív költségekért, ésszerű mértékű díjat számolunk fel. Ha érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban adjuk át (word, pdf, excel, jpg stb.), kivéve, ha másként kéri.
A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

b) Helyesbítéshez való jog
Ha elírtuk üzleti partnereink, vásárlóink nevét, a telefonszámát, az e-mail címét, vagy bármely más személyes adatát, az érintett kérésére helyesbítjük vagy kiegészítjük azt. Az érintett jogosult arra, hogy helyesbítsük a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, kérhető a hiányos személyes adatok kiegészítése. A helyesbítésről minden olyan címzettet tájékoztatnunk kell, akivel a személyes adatot közöltük, kivéve, ha ez lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére tájékoztatjuk a címzettekről.

c) Személyes adatok törléséhez (az „elfeledtetéshez") való jog
Indokolatlan késedelem nélkül kötelesek vagyunk törölni az érintett kérésére, vagy kérés nélkül is a rá vonatkozó személyes adatokat, ha
- a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy kezeltük,
- az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás volt, ezt érintett visszavonta és nincs más jogalap az adatkezelésre,
- érintett tiltakozik a közérdekből történő, közhatalom gyakorlásán alapuló vagy jogos érdekből történő adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy tiltakozik a közvetlen üzletszerzés érdekében történő adatkezelés ellen,
- a személyes adatokat jogellenesen kezeltük,
- a személyes adatokat törölni kell uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez,
- a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
Ha nyilvánosságra hoztuk a személyes adatot, amelyet törölnünk kell, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megtesszük az észszerűen elvárható lépéseket annak érdekében, hogy tájékoztassuk az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését. Üzleti partnereinkről, vásárlóinkról nem hozunk nyilvánosságra személyes adatot.
Nem kell törölnünk a személyes adatokat, amennyiben az adatkezelés szükséges:
- a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlásához,
- uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítéséhez, illetve közérdekből, vagy közhatalom gyakorlása céljából,
- megelőző egészségügyi vagy munkahelyi egészségügyi célból, illetve a népegészségügyet érintő közérdek alapján,
- közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból, statisztikai célból, ha a törlés lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné az adatkezelést,
- jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez.
A törlésről minden olyan címzettet tájékoztatnunk kell, akivel a személyes adatot közöltük, kivéve, ha ez lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére tájékoztatjuk a címzettekről.

d) Személyes adatok korlátozásához való jog
Az érintett jogosult kérni az adatkezelés korlátozását, ha
- vitatja a személyes adatok pontosságát, tisztázásig,
- jogellenes az adatkezelés és törlés helyett azok korlátozását kéri,
- már nincs szükségünk az adatokra, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez,
- az érintett tiltakozott a közérdekből történő, közhatalom gyakorlásán alapuló vagy jogos érdekből történő adatkezelés ellen (a korlátozás addig tart, míg megállapításra nem kerül, hogy jogos indokain elsőbbséget élveznek-e az érintett indokaival szemben).
A korlátozás alá eső személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez, illetve más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében vagy valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
A korlátozás feloldásáról érintettet előzetesen tájékoztatjuk.
A korlátozásról minden olyan címzettet tájékoztatnunk kell, akivel a személyes adatot közöltük, kivéve, ha ez lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére tájékoztatjuk a címzettekről.

e) Tiltakozás a személyes adatok kezelése ellen
Az érintett tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen:
- Saját helyzetével kapcsolatos okból bármikor, amennyiben az adatkezelés jogalapja közérdek vagy közhatalom gyakorlása, illetve jogos érdek. Ebben az esetben a személyes adatokat nem kezelhetjük tovább, kivéve, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek érintett jogaival, szabadságaival szemben, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez kapcsolódnak.
- Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen. A személyes adatok e célból nem kezelhetőek tovább.
- Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból került sor, az érintett a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

f) Adathordozhatóság
Az automatizált módon történő adatok kezelése esetén, amennyiben az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás vagy a szerződéses jogalap, az érintett jogosult a rá vonatkozó, általa a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatait, tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapni.
Az érintett kérheti ezen adatok továbbítását egy másik adatkezelőhöz közvetlenül, amennyiben ez technikailag megvalósítható.
Az adathordozhatósághoz való jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

g) Automatizált döntéshozatal
Nem folytatunk automatizált döntéshozatalon alapuló tevékenységet, így az üzleti partnereinkre, vásárlóinkra nem terjedhet ki ilyen döntés hatálya.

Amennyiben a jogai gyakorlására irányuló kérelem érkezik, legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk Önt a megtett intézkedéseinkről. Intézkedésünkről az Ön által megjelölt formában nyújtunk tájékoztatást, ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha másként kéri.
A kért információkat és a tájékoztatást díjmentesen biztosítjuk.
Ha tájékoztatásunk a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül nem érkezik meg Önhöz és az intézkedés elmaradásának okairól sem tájékoztatjuk, Ön panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

VII. Panasz benyújtása
Ha úgy érzi, szabálytalanul kezeljük a személyes adatait, örömmel segítünk itt várjuk az üzenetét: agro@agromulti.hu
Bíróság előtt is érvényesítheti a jogait. Erre polgári per keretében van lehetőség. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A lakóhelye szerinti törvényszékre kell benyújtania a keresetet (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét ezen a linken találja: http://birosag.hu/torvenyszekek ).
Bármilyen személyes adattal kapcsolatos panasszal, kérdéssel felkeresheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot is, őket ezen a címen éri el (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.; ugyfelszolgalat@nailh.hu).


VIII. Automatizált döntéshozatal
Automatizált döntéshozatali tevékenységet nem folytatunk.

IX. A megfelelő biztonság
Biztonsági rendszerünk kialakítása során figyelembe vettük a tudomány és a technológia állását, az adatkezelés jellegét, hatókörét, körülményeit, céljait, és a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett változó valószínűségű és súlyosságú kockázatot.

X. Egyéb rendelkezések
Tájékoztatónk 2019. április 26-án lép hatályba és amint olyan új iránymutatások, állásfoglalások, részletszabályok válnak ismertté, amelyek miatt módosítanunk kell, felülvizsgáljuk a tartalmat. Ugyancsak felülvizsgáljuk a tájékoztatásunkat, ha vállalkozásunk tevékenységi köre változik, vagy új marketing eszközöket vezetünk be.


Dunavarsány, 2019. április 26.